[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Khẩn cấp. 10 Email SPAM vừa bị lọt vài mailing list.em có click vào thử rồi xóa chứ liền chứ không click vào link gì trong đó, không biết có sao không?


2013/9/10 An Nguyen <[email protected]>
Mình đã có các hành động khắc phục tức thời như sau:
+ Mình đã xóa hết toàn bộ số email SPAM này ra khỏi trang lưu trữ công
cộng của Google Group tại:
https://groups.google.com/forum/#!forum/saigonlug
+ Mình đã cấm hết tất cả email address của tất cả 10 email nói trên ra
khỏi mailing list này.

-----
- Đề nghị anh em tuyệt đối KHÔNG click hay mở bất kì email nào trong
số 10 cái có nội dung tiếng Tàu. Hãy xóa đi là xong.
- Mình cũng xin lỗi đã làm phiền mọi người.
- SaigonLUG vốn là một list chịu traffic SPAM rất nặng, có thể lên đến
150 - 200 email SPAM và lừa đảo chỉ trong 1 tuần, và kéo dài từ 5 năm
qua. Mình và một số anh em moderators vẫn phải chặn lọc thủ công hàng
ngày trong nhiều năm do Google Group hỗ trợ nhận biết và chặn lọc SPAM
mail tự động.
- Hôm nay mình vốn để cho email của một thành viên mới đi qua pending
queue. Và chỉ chọn cho một mình thành viên đó. Nhưng không rõ vấn đề
gì từ phía Google Groups mà chỉ ngay sau khi mình click cho post thì
nó cũng tự động select và post tất cả số SPAM mail đang bị chặn lại.

Cám ơn sự kiên nhẫn của anh em.

Có câu hỏi gì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với mình.
[email protected]
An.2013/9/10 An Nguyen <[email protected]>:
> Thông báo khẩn cấp.
>
> 10 email có nội dung SPAM bằng tiếng Tàu vừa bị lọt vào mailing list.
>
> Xin thành thật cáo lỗi cùng mọi người.
>
> Mình vốn chỉ cho 1 email của một thành viên mới đi qua, nhưng không rõ
> có vấn đề gì ở Google Groups mà nó tự độc select hết tất cả SPAM email
> trong pendin queue.
>
> Mong mọi người đừng click và xóa ngay 10 email tiếng Tàu này.
>
> Thành thật cáo lỗi.
> An.
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.