[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] Kỷ niệm chươngPhương Anh đi rồi. Có ai có thông tin liên lạc của bên làm kỉ niệm chương không?

An.

On Wed, Sep 11, 2013 at 9:46 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC
<[email protected]> wrote:
> hi Phương Anh,
> Hồi đó anh xin cho 20 phần mà. 20 phần cho diễn giả và cả nhà tài trợ, đơn
> vị hỗ trợ. Hiện tại nhà tài trợ chỉ có AUF là có thể nhận thôi, MoST thì bó
> tay. Đơn vị hỗ trợ thì chỉ có trường KHTN. Em có thể đặt 20 phần, giá 150k.
> Em cho địa chỉ đi, anh sẽ đến lấy dùm cho.
> a Lâm.
>
>
> 2013/9/11 mit <[email protected]>
>>
>> Anh Lâm ơi,
>>
>> Hiện tại ko rõ số lượng nên chưa nói được với người ta, mà sáng mai em bay
>> rồi, khi về mới tính tiếp sợ không kịp. Về việc cá nhân này em cũng đã có
>> trình bày và nói trước với anh rồi. Anh cố gắng giúp em nha.
>>
>> Thân,
>> Mit.
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
>
> --
> Vo Thai Lam (Mr) | CEO
> Mobile: (84) 90 38 39 390
> Lac Tien Computing Joint Stock Company
> Address: KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh
> City, Vietnam
> Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
> Email: [email protected]; [email protected]
> Website: http://www.lactien.com  | Our community:
> http://community.lactien.com
> Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated
> from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in
> the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online
> services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh
> City.
> Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management
> system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source
> training.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C