[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] Kỷ niệm chươngPhương Anh đã chọn chỗ nào vậy An?
Nếu chọn chỗ anh giới thiệu lúc sau thì anh có điện thoại, chọn chỗ ban đầu hai anh em trao đổi thì anh chỉ biết chỗ thôi.
Lâm. 


On Thu, Sep 12, 2013 at 1:26 PM, An Nguyen <[email protected]> wrote:
Phương Anh đi rồi. Có ai có thông tin liên lạc của bên làm kỉ niệm chương không?

An.

On Wed, Sep 11, 2013 at 9:46 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC
<[email protected]> wrote:
> hi Phương Anh,
> Hồi đó anh xin cho 20 phần mà. 20 phần cho diễn giả và cả nhà tài trợ, đơn
> vị hỗ trợ. Hiện tại nhà tài trợ chỉ có AUF là có thể nhận thôi, MoST thì bó
> tay. Đơn vị hỗ trợ thì chỉ có trường KHTN. Em có thể đặt 20 phần, giá 150k.
> Em cho địa chỉ đi, anh sẽ đến lấy dùm cho.
> a Lâm.
>
>
> 2013/9/11 mit <[email protected]>
>>
>> Anh Lâm ơi,
>>
>> Hiện tại ko rõ số lượng nên chưa nói được với người ta, mà sáng mai em bay
>> rồi, khi về mới tính tiếp sợ không kịp. Về việc cá nhân này em cũng đã có
>> trình bày và nói trước với anh rồi. Anh cố gắng giúp em nha.
>>
>> Thân,
>> Mit.
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected].
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
>
> --
> Vo Thai Lam (Mr) | CEO
> Mobile: (84) 90 38 39 390
> Lac Tien Computing Joint Stock Company
> Address: KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh
> City, Vietnam
> Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
> Email: [email protected]; [email protected]
> Website: http://www.lactien.com  | Our community:
> http://community.lactien.com
> Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated
> from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in
> the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online
> services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh
> City.
> Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management
> system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source
> training.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected].
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
Vo Thai Lam (Mr) | CEO
Mobile: (84) 90 38 39 390
Lac Tien Computing Joint Stock Company
Address:
KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
Email: [email protected]; [email protected]
Website:
http://www.lactien.com  | Our community: http://community.lactien.com 
Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh City.

Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source training.