[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] Kỷ niệm chươngOK. Để em call.

On Thu, Sep 12, 2013 at 1:32 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC
<[email protected]> wrote:
> Phương Anh đã chọn chỗ nào vậy An?
> Nếu chọn chỗ anh giới thiệu lúc sau thì anh có điện thoại, chọn chỗ ban đầu
> hai anh em trao đổi thì anh chỉ biết chỗ thôi.
> Lâm.
>
>
> On Thu, Sep 12, 2013 at 1:26 PM, An Nguyen <[email protected]> wrote:
>>
>> Phương Anh đi rồi. Có ai có thông tin liên lạc của bên làm kỉ niệm chương
>> không?
>>
>> An.
>>
>> On Wed, Sep 11, 2013 at 9:46 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC
>> <[email protected]> wrote:
>> > hi Phương Anh,
>> > Hồi đó anh xin cho 20 phần mà. 20 phần cho diễn giả và cả nhà tài trợ,
>> > đơn
>> > vị hỗ trợ. Hiện tại nhà tài trợ chỉ có AUF là có thể nhận thôi, MoST thì
>> > bó
>> > tay. Đơn vị hỗ trợ thì chỉ có trường KHTN. Em có thể đặt 20 phần, giá
>> > 150k.
>> > Em cho địa chỉ đi, anh sẽ đến lấy dùm cho.
>> > a Lâm.
>> >
>> >
>> > 2013/9/11 mit <[email protected]>
>> >>
>> >> Anh Lâm ơi,
>> >>
>> >> Hiện tại ko rõ số lượng nên chưa nói được với người ta, mà sáng mai em
>> >> bay
>> >> rồi, khi về mới tính tiếp sợ không kịp. Về việc cá nhân này em cũng đã
>> >> có
>> >> trình bày và nói trước với anh rồi. Anh cố gắng giúp em nha.
>> >>
>> >> Thân,
>> >> Mit.
>> >>
>> >> --
>> >> [email protected]
>> >> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> >> To unsubscribe: <[email protected]>
>> >> ---
>> >> You received this message because you are subscribed to the Google
>> >> Groups
>> >> "SaigonLUG" group.
>> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>> >> an
>> >> email to [email protected]
>> >> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > Vo Thai Lam (Mr) | CEO
>> > Mobile: (84) 90 38 39 390
>> > Lac Tien Computing Joint Stock Company
>> > Address: KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi
>> > Minh
>> > City, Vietnam
>> > Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
>> > Email: [email protected]; [email protected]
>> > Website: http://www.lactien.com  | Our community:
>> > http://community.lactien.com
>> > Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated
>> > from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced
>> > in
>> > the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online
>> > services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh
>> > City.
>> > Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project
>> > Management
>> > system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source
>> > training.
>> >
>> > --
>> > [email protected]
>> > http://groups.google.com/group/saigonlug
>> > To unsubscribe: <[email protected]>
>> > ---
>> > You received this message because you are subscribed to the Google
>> > Groups
>> > "SaigonLUG" group.
>> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>> > an
>> > email to [email protected]
>> > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
>
> --
> Vo Thai Lam (Mr) | CEO
> Mobile: (84) 90 38 39 390
> Lac Tien Computing Joint Stock Company
> Address: KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh
> City, Vietnam
> Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
> Email: [email protected]; [email protected]
> Website: http://www.lactien.com  | Our community:
> http://community.lactien.com
> Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated
> from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in
> the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online
> services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh
> City.
> Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management
> system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source
> training.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C