[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Họp BTC SFD 2013 tại ĐH KHTN ngày 14-9On 09/12/2013 11:28 PM, Le Kien Truc wrote:
> Chào Huy, confirm dùm thời gian cụ thể và địa điểm chính xác (có thể nói
> tòa nhà nhà, phòng nào) để mình biết và thông báo cho các bạn tình
> nguyện viên nhé.
> Thanks
> 

Chiều mai 3h nhé mọi người
> -- 
> OpenPGP key: D1495710
> 
> -- 
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google
> Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
> an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.


-- 
Be different and always different


NGNhRnMzST0NCj1UZytlDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==