[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Họp BTC SFD 2013 tại ĐH KHTN ngày 14-9Buổi họp này mình tham dự được nhé.


Vào 22:03 Ngày 13 tháng 9 năm 2013, Le Kien Truc <[email protected]> đã viết:
Vấn đề truyền thông lúc đầu là 10h sáng. Nhiều người sắp xếp công việc rồi cách 1 ngày đổi thành buổi chiều thì....


Vào 18:45 Ngày 13 tháng 9 năm 2013, Severus <[email protected]> đã viết:

On 09/13/2013 11:31 AM, Le Kien Truc wrote:
> Huy rút kinh nghiệm, phải liên hệ trước khoảng 3 ngày mới chuẩn bị được.
> Rồi phải thông báo cuối cùng chính thức + reminder cho mọi người biết.
> Huy confirm gấp để lát nữa mình reminder tình nguyện viên.
>
>

Chân thành xin lỗi anh em về việc này, em confirm là chiều mai đơn giản
là khả năng các tình nguyện viên nghỉ học, thời gian rảnh hơn buổi sáng
( KHTN học sáng thứ 7)

Severus


--
Be different and always different
--
OpenPGP key: D1495710

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.