[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Note laị buổi họp ngày 14/9Hội trường được mượn là hội trường nào vậy các bạn? Để Huy có cơ sở liên lạc với họ.