[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Press release gửi báo chí SFD2013



Em gửi bản thảo press release sẽ được gửi chiều na cho bên truyền thông là trang thông tin công nghệ. Mời mọi người xem sửa lỗi chính tả cú pháp. 4h chiều nay em sẽ gửi đi và đăng trên các phương tiện truyền thông khác nhau.

https://docs.google.com/document/d/1Wdmc5iW2Di27xv1qyBAEPk2PLfG3akGI7jEAVatoTTg/edit?usp=sharing



--
OpenPGP key: D1495710