[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Press release gửi báo chí SFD2013Chào,


2013/9/16 Le Kien Truc <[email protected]>
Em gửi bản thảo press release sẽ được gửi chiều na cho bên truyền thông là trang thông tin công nghệ. Mời mọi người xem sửa lỗi chính tả cú pháp. 4h chiều nay em sẽ gửi đi và đăng trên các phương tiện truyền thông khác nhau.

Câu đầu tiên ghi "Như thông lệ vào ngày thứ bảy, trong tuần thứ 3 của tháng 9" theo tôi là không đúng và nên ghi là "Như thông lệ vào ngày thứ bảy thứ 3 của tháng 9" là chính xác hơn.

Chúc mạnh khỏe


--
OpenPGP key: D1495710

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
Vu Do Quynh (M.)
Hanoi, Vietnam
Blog personnel: Choses vues et vécues...