[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Press release gửi báo chí SFD2013Chào anh Nam,

Em xin gửi thông tin báo chí cho sự kiện Software Freedom Day 2013 - TP Hồ Chí Minh. Bên anh giúp phần đăng bài và truyền thông cho sự kiện. Các hình ảnh em lấy từ http://sfd.saigonlug.org/ và các bài viết về SFD của trang Thông tin công nghệ. Bên anh có thể biên tập và chỉnh sửa nội dung cho phù hợp.

Ngoài ra cũng nhờ bên anh hỗ trợ đưa thông tin này đến các kênh truyền thông khác như các trang tin điện tử, tòa soạn báo liên kết. 

Xin cảm ơn.

--
OpenPGP key: D1495710

Attachment: sfd-2013-tphcm.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text