[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [SFD] Kỷ niệm chươngFile svg, vì lam gap nen minh ko canh chinh duoc khoang cach tu chu xuong den ngay thang theo kich thuoc ky niem chuong. Do vay minh de 3 chi tiet gom: line, Than tang, va 21.09.2013 mau den de de~ nhin. Khi in minh doi thanh mau trang no se an tuong hon tren nen kieng' trong.

Than,
Phuong Anh.

On Thursday, September 12, 2013 2:56:29 PM UTC+8, An Nguyen wrote:
Phương Anh không có SĐT hay địa chỉ cụ thể.

Chỉ nói là khu vực Lương Hữu Khánh - Bùi Thị Xuân.

An.

On Thu, Sep 12, 2013 at 1:33 PM, An Nguyen <[email protected]> wrote:
> OK. Để em call.
>
> On Thu, Sep 12, 2013 at 1:32 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC
> <[email protected]> wrote:
>> Phương Anh đã chọn chỗ nào vậy An?
>> Nếu chọn chỗ anh giới thiệu lúc sau thì anh có điện thoại, chọn chỗ ban đầu
>> hai anh em trao đổi thì anh chỉ biết chỗ thôi.
>> Lâm.
>>
>>
>> On Thu, Sep 12, 2013 at 1:26 PM, An Nguyen <[email protected]> wrote:
>>>
>>> Phương Anh đi rồi. Có ai có thông tin liên lạc của bên làm kỉ niệm chương
>>> không?
>>>
>>> An.
>>>
>>> On Wed, Sep 11, 2013 at 9:46 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC
>>> <[email protected]> wrote:
>>> > hi Phương Anh,
>>> > Hồi đó anh xin cho 20 phần mà. 20 phần cho diễn giả và cả nhà tài trợ,
>>> > đơn
>>> > vị hỗ trợ. Hiện tại nhà tài trợ chỉ có AUF là có thể nhận thôi, MoST thì
>>> > bó
>>> > tay. Đơn vị hỗ trợ thì chỉ có trường KHTN. Em có thể đặt 20 phần, giá
>>> > 150k.
>>> > Em cho địa chỉ đi, anh sẽ đến lấy dùm cho.
>>> > a Lâm.
>>> >
>>> >
>>> > 2013/9/11 mit <[email protected]>
>>> >>
>>> >> Anh Lâm ơi,
>>> >>
>>> >> Hiện tại ko rõ số lượng nên chưa nói được với người ta, mà sáng mai em
>>> >> bay
>>> >> rồi, khi về mới tính tiếp sợ không kịp. Về việc cá nhân này em cũng đã
>>> >> có
>>> >> trình bày và nói trước với anh rồi. Anh cố gắng giúp em nha.
>>> >>
>>> >> Thân,
>>> >> Mit.
>>> >>
>>> >> --
>>> >> [email protected]
>>> >> http://groups.google.com/group/saigonlug
>>> >> To unsubscribe: <[email protected]googlegroups.com>
>>> >> ---
>>> >> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> >> Groups
>>> >> "SaigonLUG" group.
>>> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> >> an
>>> >> email to [email protected]googlegroups.com.
>>> >> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>> >
>>> >
>>> >
>>> >
>>> > --
>>> > Vo Thai Lam (Mr) | CEO
>>> > Mobile: (84) 90 38 39 390
>>> > Lac Tien Computing Joint Stock Company
>>> > Address: KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi
>>> > Minh
>>> > City, Vietnam
>>> > Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
>>> > Email: [email protected]; [email protected]
>>> > Website: http://www.lactien.com  | Our community:
>>> > http://community.lactien.com
>>> > Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated
>>> > from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced
>>> > in
>>> > the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online
>>> > services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh
>>> > City.
>>> > Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project
>>> > Management
>>> > system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source
>>> > training.
>>> >
>>> > --
>>> > [email protected]
>>> > http://groups.google.com/group/saigonlug
>>> > To unsubscribe: <[email protected]googlegroups.com>
>>> > ---
>>> > You received this message because you are subscribed to the Google
>>> > Groups
>>> > "SaigonLUG" group.
>>> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> > an
>>> > email to [email protected]googlegroups.com.
>>> > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>>> Linux Technician & FOSS Advocate
>>> -------
>>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>>
>>> --
>>> [email protected]
>>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>>> To unsubscribe: <[email protected]googlegroups.com>
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>>> "SaigonLUG" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>>> email to [email protected]googlegroups.com.
>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>>
>>
>> --
>> Vo Thai Lam (Mr) | CEO
>> Mobile: (84) 90 38 39 390
>> Lac Tien Computing Joint Stock Company
>> Address: KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh
>> City, Vietnam
>> Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
>> Email: [email protected]; [email protected]
>> Website: http://www.lactien.com  | Our community:
>> http://community.lactien.com
>> Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated
>> from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in
>> the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online
>> services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh
>> City.
>> Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management
>> system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source
>> training.
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]googlegroups.com>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]googlegroups.com.
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

Attachment: drawing.svg
Description: image/svg