[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cập nhật website của SaigonSFD 2013http://sfd.saigonlug.org/

Còn thiếu logo của Bộ KHCN (đơn vị chủ quản quỹ MOST).

Có đủ thông tin về SFD tại Hà Nội.

Let me know if you have any questions.
An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C