[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cập nhật website của SaigonSFD 2013Logo bộ KHCN

P/S logo nhái đó, không phải chính chủ đâu.


2013/9/17 An Nguyen <[email protected]>
http://sfd.saigonlug.org/

Còn thiếu logo của Bộ KHCN (đơn vị chủ quản quỹ MOST).

Có đủ thông tin về SFD tại Hà Nội.

Let me know if you have any questions.
An.

--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Attachment: logoBKHCN.png
Description: PNG image