[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cập nhật website của SaigonSFD 2013Updated logo của các đơn vị tổ chức Saigon SFD với tiêu đề và đường
link phù hợp.

Mọi người kéo chuột qua các logo hoặc click vào sẽ thấy.

An.

On Tue, Sep 17, 2013 at 9:32 AM, Xuân Huy Trần <[email protected]> wrote:
> Logo bộ KHCN
>
> P/S logo nhái đó, không phải chính chủ đâu.
>
>
> 2013/9/17 An Nguyen <[email protected]>
>>
>> http://sfd.saigonlug.org/
>>
>> Còn thiếu logo của Bộ KHCN (đơn vị chủ quản quỹ MOST).
>>
>> Có đủ thông tin về SFD tại Hà Nội.
>>
>> Let me know if you have any questions.
>> An.
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C