[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cập nhật website của SaigonSFD 2013Ồ cám ơn bác Quỳnh rât nhiều,

Trong này anh em thật sự cũng đã khá lúng túng về vấn đề thông tin của quỹ MOST.

@anh Xuân Huy: anh bỏ hết logo của của Bộ KHCN ra khỏi artwork nhé.
- Mình sẽ cập nhật trang web.

An.

2013/9/17 Quynh Vu Do <[email protected]>:
> Chào mọi người,
>
>
> 2013/9/17 An Nguyen <[email protected]>
>>
>> http://sfd.saigonlug.org/
>>
>> Còn thiếu logo của Bộ KHCN (đơn vị chủ quản quỹ MOST).
>>
>
> Vui lòng chú ý :
>
> Bộ KHCN không quản lý Quỹ MOST !
> Bộ KHCN (VP CNTT) đã tạo điều kiện xây dựng quỹ MOST để phục vụ cho Cộng
> đồng FOSS tại VN.
>
> Cộng đồng FOSS quản lý Quỹ MOST thông qua một bản quản lý quỹ gồm 6 thành
> viên đa số của HanoiLUG và (Ubuntu-Vn) và có Trúc (SaigonLUG và Ubuntu-Vn).
>
> Dự án MOST không có logo, có trang web là http://du-an-most.hanoilug.org/
> Vậy chỉ cần nêu lên sự tài trợ của dự án MOST và đưa (quảng bá) liên kết đến
> trang của dự án là đủ.
>
> Chúc mạnh khỏe.
> --
> Vu Do Quynh (M.)
> Hanoi, Vietnam
> Blog personnel: Choses vues et vécues...
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C