[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cập nhật website của SaigonSFD 2013Đã cập nhật lại trang web, cám ơn thông tin kịp thời và chính xác của bác Quỳnh.

@anh Xuân Huy: Anh nhớ sửa lại như trên trước khi in ấn nhé. Thanks anh.

2013/9/17 An Nguyen <[email protected]>:
> Ồ cám ơn bác Quỳnh rât nhiều,
>
> Trong này anh em thật sự cũng đã khá lúng túng về vấn đề thông tin của quỹ MOST.
>
> @anh Xuân Huy: anh bỏ hết logo của của Bộ KHCN ra khỏi artwork nhé.
> - Mình sẽ cập nhật trang web.
>
> An.
>
> 2013/9/17 Quynh Vu Do <[email protected]>:
>> Chào mọi người,
>>
>>
>> 2013/9/17 An Nguyen <[email protected]>
>>>
>>> http://sfd.saigonlug.org/
>>>
>>> Còn thiếu logo của Bộ KHCN (đơn vị chủ quản quỹ MOST).
>>>
>>
>> Vui lòng chú ý :
>>
>> Bộ KHCN không quản lý Quỹ MOST !
>> Bộ KHCN (VP CNTT) đã tạo điều kiện xây dựng quỹ MOST để phục vụ cho Cộng
>> đồng FOSS tại VN.
>>
>> Cộng đồng FOSS quản lý Quỹ MOST thông qua một bản quản lý quỹ gồm 6 thành
>> viên đa số của HanoiLUG và (Ubuntu-Vn) và có Trúc (SaigonLUG và Ubuntu-Vn).
>>
>> Dự án MOST không có logo, có trang web là http://du-an-most.hanoilug.org/
>> Vậy chỉ cần nêu lên sự tài trợ của dự án MOST và đưa (quảng bá) liên kết đến
>> trang của dự án là đủ.
>>
>> Chúc mạnh khỏe.
>> --
>> Vu Do Quynh (M.)
>> Hanoi, Vietnam
>> Blog personnel: Choses vues et vécues...
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C