[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cập nhật website của SaigonSFD 2013An thay logo bộ bằng logo này nha.


Vào 10:46 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Le Kien Truc <[email protected]> đã viết:

Vào 10:41 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:

2013/9/17 Xuân Huy Trần <[email protected]>:
> Vậy anh sẽ thay logo của bộ KHCN băng chữ Quỹ MOST nhé.
Cái này cần ý kiến các bác Quỳnh.

Mình nghĩ không cần An à. Để chữ thay logo là được rồi. 

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Attachment: text5080.png
Description: PNG image