[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cập nhật website của SaigonSFD 2013Đã sửa theo ý bác Quỳnh.. Cảm ơn ý kiến của bác.


Vào 10:56 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Quynh Vu Do <[email protected]> đã viết:2013/9/17 An Nguyen <[email protected]>
2013/9/17 Xuân Huy Trần <[email protected]>:
> Vậy anh sẽ thay logo của bộ KHCN băng chữ Quỹ MOST nhé.
Cái này cần ý kiến các bác Quỳnh.


Theo tôi, nếu ghi "Quỹ MOST" thì cần thiết ghi thêm địa chỉ trang web của dự án thành một dòng nhỏ, ví dụ ở dưới 2 từ Quỹ MOST, bằng chiều dài của 2 từ đó. Nếu không người ta sẽ chẳng biết Quỹ MOST này lá cái quáy gì và lại tưởng là của Bộ KHCN.

Chúc mạnh khỏe

--
Vu Do Quynh (M.)
Hanoi, Vietnam
Blog personnel: Choses vues et vécues...

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Attachment: g5116.png
Description: PNG image