[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cập nhật website của SaigonSFD 2013Chào,

Tôi xin gửi ý tượng "logo". Có thể thay đổi tùy ý (font, màu, etc.). Có file svg để sửa cho dễ (chú ý có 2 object đã được group với nhau => ungroup để edit từng dòng một)

Theo tôi nên dùng "Dự án MOST" hơn "Quỹ MOST" bởi vì chủ quản của quỹ Most là dự án MOST. Còn Quỹ chỉ là cái quỹ tiền thôi.

Chúc mạnh khỏe


2013/9/17 Xuân Huy Trần <[email protected]>
An thay logo bộ bằng logo này nha.


Vào 10:46 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Le Kien Truc <[email protected]> đã viết:

Vào 10:41 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:

2013/9/17 Xuân Huy Trần <[email protected]>:
> Vậy anh sẽ thay logo của bộ KHCN băng chữ Quỹ MOST nhé.
Cái này cần ý kiến các bác Quỳnh.

Mình nghĩ không cần An à. Để chữ thay logo là được rồi. 

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
Vu Do Quynh (M.)
Hanoi, Vietnam
Blog personnel: Choses vues et vécues...

Attachment: du-an-most.png
Description: PNG image

Attachment: du-an-most.svg
Description: image/svg