[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cập nhật website của SaigonSFD 2013Cám ơn bác Quỳnh,

Huy and Trúc quyết đi nhé.

Khi nào xong mình sẽ cập nhật trang web.

An.

2013/9/17 Quynh Vu Do <[email protected]>:
> Chào,
>
> Tôi xin gửi ý tượng "logo". Có thể thay đổi tùy ý (font, màu, etc.). Có file
> svg để sửa cho dễ (chú ý có 2 object đã được group với nhau => ungroup để
> edit từng dòng một)
>
> Theo tôi nên dùng "Dự án MOST" hơn "Quỹ MOST" bởi vì chủ quản của quỹ Most
> là dự án MOST. Còn Quỹ chỉ là cái quỹ tiền thôi.
>
> Chúc mạnh khỏe
>
>
> 2013/9/17 Xuân Huy Trần <[email protected]>
>>
>> An thay logo bộ bằng logo này nha.
>>
>>
>> Vào 10:46 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Le Kien Truc
>> <[email protected]> đã viết:
>>>
>>>
>>> Vào 10:41 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]>
>>> đã viết:
>>>
>>>> 2013/9/17 Xuân Huy Trần <[email protected]>:
>>>> > Vậy anh sẽ thay logo của bộ KHCN băng chữ Quỹ MOST nhé.
>>>> Cái này cần ý kiến các bác Quỳnh.
>>>>
>>> Mình nghĩ không cần An à. Để chữ thay logo là được rồi.
>>>
>>> --
>>> [email protected]
>>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>>> To unsubscribe: <[email protected]>
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>>> "SaigonLUG" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>>> email to [email protected]
>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
>
> --
> Vu Do Quynh (M.)
> Hanoi, Vietnam
> Blog personnel: Choses vues et vécues...
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C