[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Tìm MC SFD2013/9/17 mit <[email protected]>:
> Hi Trúc,
>
> Cái này thì cứ tìm, có khi ra một bạn nữ/nam dễ xương có tài MC dẫn chương
> trình ngon lành, hong có ai thì mình sẽ nhận để kịp ngày. Vậy thôi, hehe :D!
>
Cái này cưng nhận đi, nhé.

An.
> Thân,
> Mit.
>
>
> On Tuesday, September 17, 2013 9:32:31 AM UTC+7, afterlastangel wrote:
>>
>> Chào mọi người,
>> Không biết vấn đề này tới đâu rồi. Phương An có đảm trách được vấn đề MC
>> không? Hoặc có nhờ ai làm MC được không? Như đã bàn lúc trước chỉ dẫn
>> chương trình giới thiệu  lúc ban đầu, chuyển giữa các bài ở hội trường và bế
>> mạc.
>> Thân
>>
>>
>> --
>> OpenPGP key: D1495710
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C