[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tiến độ in ấn và làm phần quà - Saigon SFD 2013An xem coi còn thêm phần bảng tên đeo nữa nha, nếu không phiênd thì An mua luôn, vì giữ tiền của phía CNF

On Sep 18, 2013 12:14 AM, "An Nguyen" <[email protected]> wrote:
Chào các bạn,

Mọi người vui lòng cập nhật tiến độ cho phần của mình nhé.

1. Áo
2. Đĩa CD và nhãn đĩa
3. Bandroll, backdrop và standee
4. Kỉ niệm chương
5. Phần quà

An.

--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.