[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tiến độ in ấn và làm phần quà - Saigon SFD 2013Có ai design phần bảng tên được không? Hôm trước mình nói là sẽ in một cái bảng tên nhỏ rồi viết tên khách lên. Giờ cần mua dây đeo trước để có kích thước design


Vào 09:00 Ngày 18 tháng 9 năm 2013, Xuân Huy Trần <[email protected]> đã viết:
Áo đã in xong, hôm nay sẽ chuyển đến anh Lâm, Standee chắc cũng đã xong và cũng chuyển đến anh Lâm luôn. Còn Banner và Backdrop hôm nay Huy sẽ đi lấy, mai trao cho bên trường treo.

Anh Lâm gửi cho Huy thông tin của công ty anh để làm hóa đơn đỏ nhé.


Vào 08:16 Ngày 18 tháng 9 năm 2013, Le Kien Truc <[email protected]> đã viết:

An xem coi còn thêm phần bảng tên đeo nữa nha, nếu không phiênd thì An mua luôn, vì giữ tiền của phía CNF

On Sep 18, 2013 12:14 AM, "An Nguyen" <[email protected]> wrote:
Chào các bạn,

Mọi người vui lòng cập nhật tiến độ cho phần của mình nhé.

1. Áo
2. Đĩa CD và nhãn đĩa
3. Bandroll, backdrop và standee
4. Kỉ niệm chương
5. Phần quà

An.

--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710