[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tiến độ in ấn và làm phần quà - Saigon SFD 2013Có thể trong nay mai tiền tài trợ sẽ đến. Sáng mai mình sẽ hỏi kế toán xem tình hình thế nào.


Vào 16:19 Ngày 18 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:

Các bạn ơi,

Mình vẫn chưa nhận tiền từ CNF nhé. Tuy nhiên mình để sẵn 10tr tiền cá nhân đây, nếu ai cần thì mình ứng ngay cho nhé.

Thanks.

An Nguyen.
Sent from November Seven.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.