[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Tiến độ in ấn và làm phần quà - Saigon SFD 2013Anh Huy làm CNF thì có lẽ không nên đặt vấn đề trực tiếp. Em sẽ gọi
hoặc nhắn tin anh Đại vào ngày mai để tiện hơn.

Nhưng các bạn nhớ là mình chuẩn bị sẵn tiền mặt cho SFD rồi nhé. Nếu
cần thì cứ nói mình.

An.

2013/9/18 Xuân Huy Trần <[email protected]>:
> Có thể trong nay mai tiền tài trợ sẽ đến. Sáng mai mình sẽ hỏi kế toán xem
> tình hình thế nào.
>
>
> Vào 16:19 Ngày 18 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã
> viết:
>>
>> Các bạn ơi,
>>
>> Mình vẫn chưa nhận tiền từ CNF nhé. Tuy nhiên mình để sẵn 10tr tiền cá
>> nhân đây, nếu ai cần thì mình ứng ngay cho nhé.
>>
>> Thanks.
>>
>> An Nguyen.
>> Sent from November Seven.
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C