[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Cập nhật website của SaigonSFD 2013Chốt lại là logo nào đã được in?

Gửi để mình đưa lên website.

An.

2013/9/17 Xuân Huy Trần <[email protected]>:
> Huy đã chuẩn hóa các logo thành hình vuông nên logo của most cũng nên theo
> chuẩn chung này. Logo bác Quỳnh đưa ra khá dài. Nếu cái nào không cần thiết
> bỏ được thì bỏ chẳng hạn http:// . Sau khi thử vài kiểu sắp xếp thì Huy thấy
> kiểu đầu tiên là đẹp nhất. Dù Quỹ MOST chỉ là một phần của Dự án MOST nhưng
> Huy nghĩ khi nói về tài trợ thì Quỹ đại diện sẽ thích hơn là Dự án MOST (vốn
> chỉ chuyên về dịch thuật). Cho nên Huy đề nghị giữ logo mà Huy đề xuất.
>
>
> Vào 11:12 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Quynh Vu Do <[email protected]> đã viết:
>
>> Chào,
>>
>> Tôi xin gửi ý tượng "logo". Có thể thay đổi tùy ý (font, màu, etc.). Có
>> file svg để sửa cho dễ (chú ý có 2 object đã được group với nhau => ungroup
>> để edit từng dòng một)
>>
>> Theo tôi nên dùng "Dự án MOST" hơn "Quỹ MOST" bởi vì chủ quản của quỹ Most
>> là dự án MOST. Còn Quỹ chỉ là cái quỹ tiền thôi.
>>
>> Chúc mạnh khỏe
>>
>>
>> 2013/9/17 Xuân Huy Trần <[email protected]>
>>>
>>> An thay logo bộ bằng logo này nha.
>>>
>>>
>>> Vào 10:46 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Le Kien Truc
>>> <[email protected]> đã viết:
>>>>
>>>>
>>>> Vào 10:41 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]>
>>>> đã viết:
>>>>
>>>>> 2013/9/17 Xuân Huy Trần <[email protected]>:
>>>>> > Vậy anh sẽ thay logo của bộ KHCN băng chữ Quỹ MOST nhé.
>>>>> Cái này cần ý kiến các bác Quỳnh.
>>>>>
>>>> Mình nghĩ không cần An à. Để chữ thay logo là được rồi.
>>>>
>>>> --
>>>> [email protected]
>>>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>>>> To unsubscribe: <[email protected]>
>>>> ---
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups "SaigonLUG" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>> an email to [email protected]
>>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>
>>>
>>> --
>>> [email protected]
>>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>>> To unsubscribe: <[email protected]>
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>>> "SaigonLUG" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>>> email to [email protected]
>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>>
>>
>> --
>> Vu Do Quynh (M.)
>> Hanoi, Vietnam
>> Blog personnel: Choses vues et vécues...
>>
>> --
>> [email protected]roups.com
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C