[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Tiến độ in ấn và làm phần quà - Saigon SFD 2013Mình chưa dùng tiền của cnf nhé. Huy gặp mình lấy tiền ứng trước.

On Thursday, September 19, 2013, Le Kien Truc wrote:
Huy cứ mua quà cho đủ 2 triệu là được. Có gì sẽ dùng 2 áo để làm thêm quà tặng đặc biệt. 


Vào 17:07 Ngày 19 tháng 9 năm 2013, Severus <[email protected]> đã viết:
On 09/19/2013 09:23 AM, mit wrote:
> Đã nhận được nhãn đĩa từ anh Trung nhé mọi người.
>

Đã in đĩa, quà và dây đeo mua sau ( vấn đề quà có chút rắc rối là tiền
quà sẽ bị âm mất, tiền in đĩa là 1.140.000 )


--
Be different and always different
--
OpenPGP key: D1495710

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.


--
An Nguyen.