[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Tìm MC SFD@Quang: Chú trai trẻ, đẹp. Anh duyệt.

2013/9/19 Quang Nguyen <[email protected]>:
> Cưng này nhận có đc hông :3
>
>
> Vào 23:51 Ngày 17 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã
> viết:
>
>> 2013/9/17 mit <[email protected]>:
>> > Hi Trúc,
>> >
>> > Cái này thì cứ tìm, có khi ra một bạn nữ/nam dễ xương có tài MC dẫn
>> > chương
>> > trình ngon lành, hong có ai thì mình sẽ nhận để kịp ngày. Vậy thôi, hehe
>> > :D!
>> >
>> Cái này cưng nhận đi, nhé.
>>
>> An.
>> > Thân,
>> > Mit.
>> >
>> >
>> > On Tuesday, September 17, 2013 9:32:31 AM UTC+7, afterlastangel wrote:
>> >>
>> >> Chào mọi người,
>> >> Không biết vấn đề này tới đâu rồi. Phương An có đảm trách được vấn đề
>> >> MC
>> >> không? Hoặc có nhờ ai làm MC được không? Như đã bàn lúc trước chỉ dẫn
>> >> chương trình giới thiệu  lúc ban đầu, chuyển giữa các bài ở hội trường
>> >> và bế
>> >> mạc.
>> >> Thân
>> >>
>> >>
>> >> --
>> >> OpenPGP key: D1495710
>> >
>> > --
>> > [email protected]
>> > http://groups.google.com/group/saigonlug
>> > To unsubscribe: <[email protected]>
>> > ---
>> > You received this message because you are subscribed to the Google
>> > Groups
>> > "SaigonLUG" group.
>> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>> > an
>> > email to [email protected]
>> > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C