[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Đã nhận được tài trợ từ CNF HCMV cho Saigon SFD 2013Mình đã nhận được 9 triệu đồng tài trợ từ CNF HCMV.

Các bạn liên hệ với mình để thanh toán nhé.

An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C