[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đã nhận được tài trợ từ CNF HCMV cho Saigon SFD 2013On 09/19/2013 08:03 PM, An Nguyen wrote:
> Mình đã nhận được 9 triệu đồng tài trợ từ CNF HCMV.
> 
> Các bạn liên hệ với mình để thanh toán nhé.
> 
> An.
> 
Để mai em ứng của em mua xong rồi thứ 7 lấy hóa đơn thanh tóan lại sau :-)

-- 
Be different and always different


dlJyeVRRST0NCj1iN2d5DQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==