[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Phát triển sản phẩm nguồn mở2013/9/20 Minh Nguyễn <[email protected]>:
> Mục tiêu của SaigonLug là:
>
> 1. Cổ vũ, thúc đẩy việc triển khai và ứng dụng hệ điều hành GNU/Linux, *NIX
> và các sản phẩm Phần mềm Tự do Nguồn mở tại Việt Nam.
>
> 2. Xây dựng và phát triển một cộng đồng Phần mềm Tự do bền vững và có tinh
> thần chia sẻ cao tại Tp. HCM.
>
> Với tiêu chí hoạt động như vậy thì chúng ta cần những nhà tài trợ để lấy
> kinh phí hoạt động? Mọi người cho ý kiến, chúng ta có nên tập hợp những
> người yêu thích lập trình lại, để phát triển các ứng dụng nguồn mở hoặc
> thương mại (Bao gồm cả web app và desktop app) chạy trên hệ điều hành
> Linux/*NIX từ đó có nguồn kinh phí hoạt động cho SaigonLUG?.
>
Hehe, cám ơn input của bạn.

Nhưng mà nếu theo mô hình bạn nói thì nó là thành lập công ty rồi. Mà
thành lập công ty thì trước hết phải tính ngay 2 điểm mấu chốt là vốn
ban đầu và ý tưởng sản phẩm.

Bạn nghĩ thế nào?

An.
> --
> Minh
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C