[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Press release gửi báo chí SFD2013Ngụy biện quá...

On Friday, September 20, 2013, An Nguyen wrote:
2013/9/20 Hung Nguyen <[email protected]>:
> Đinh mai đi nghe bài nói chuyện của cu An mà nó lại bỏ mất, buồn ghê.
>
Hehe, /me cho là chủ đề System Automation hơi kén người nghe nên rút.

Có lẽ /me sẽ làm workshop sâu và trọng tâm cho anh em kĩ thuật sau SFD
này. Khi đó, với lượng người nghe có chuyên môn thì chia sẻ, thuyết
trình về kiến trúc có lẽ sẽ thú vị và bổ ích hơn.

An.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.


--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com