[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Mình đang ở KHTN^^ Hôm qua mình đi ngang qua thấy có treo ở cái tòa nhà cao cao đi vô khoa CNTT đó :v


Vào 07:42 Ngày 21 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
Máy chiếu của KHTN không hoạt động.

Anh Lâm sẽ mang máy chiếu đến.

An

On Saturday, September 21, 2013, An Nguyen wrote:
Mình đang ở KHTN.

Không có một cái banner hay backdrop nào được treo. Tại sao mình không lấy làm lạ nhỉ?--
An Nguyen.


--
An Nguyen.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.