[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Chương trình SFD vừa cập nhật - mới nhấtÔ hô, hôm nay là SFD à, mình lại cứ nghĩ còn cả tháng nữa mới tới cơ nên quên mất không sắp xếp. Thôi đành hẹn khi khác vậy.


Vào 16:30 Ngày 20 tháng 9 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
http://sfd.saigonlug.org/sfd2013/program/

Chào các bạn.

Phiên khai mạc sẽ có thêm đại diện từ TP. HCM đến thuyết trình về
chương trình sử dụng FOSS của TP. HCM. Sài Gòn là một đô thị kinh tế,
nên mình tin chắc là bài thuyết trình keynote này ở phiên khai mạc sẽ
có thông tin thú vị, đặc biệt là cho anh em làm business.

@Huy: Nhiệm vụ của em là liên lạc với các diễn giả để thông báo cho họ
về lịch thuyết trình.

Mọi người cần liên hệ gì thì vui lòng gọi cho mình:
0943-747-749 An

--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.