[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Xin file báo cáo của tác giả Lê Trung NghĩaCác bạn có thể tải về các bài trình bày buổi sáng nay tại:
http://www.slideshare.net/lnghia/info-sec-fossmigrationsep2013
Chúc vui
nghialt


2013/9/21 Le Kien Truc <[email protected]>
Chào bác Nghĩa, 
Có bạn muốn xin nội dung slide thuyết trình của bác lúc sáng. Nếu bác có tham gia mailing list của saigonlug thì gửi giúp em nhé.

Vào 16:36 Ngày 21 tháng 9 năm 2013, Lương Minh Quân <[email protected]> đã viết:
Xin chào ban tổ chức, sáng nay tôi có tham dự hội thảo, tôi thấy bài báo cáo của a Lê Trung Nghĩa rất hay và thú vị, tôi muốn xin những kết luận này có được không? Cám ơn.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710