[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Press release gửi báo chí SFD2013
On Sep 20, 2013 10:25 PM, "Hung Nguyen" <[email protected]> wrote:
>
> Ngụy biện quá...
>
Đúng oài. Mình phải nghĩ ra câu chuyện như thế để nghe cho hợp lí.

Chứ giờ mình nói ra sự thật là vì mình ngại bạn không hiểu nổi bài nói chuyện System Automation hết sức sâu sắc của mình nên mình phải bỏ đi.

Mình rất quý bạn. Thành thử mình lo ngộ nhỡ bạn nghe xong không hiểu, giận quá mà lầm bầm "đm đcm đập mèo đập con mèo" thì vạn lần không nên.

:D
>
> On Friday, September 20, 2013, An Nguyen wrote:
>>
>> 2013/9/20 Hung Nguyen <[email protected]>:
>> > Đinh mai đi nghe bài nói chuyện của cu An mà nó lại bỏ mất, buồn ghê.
>> >
>> Hehe, /me cho là chủ đề System Automation hơi kén người nghe nên rút.
>>
>> Có lẽ /me sẽ làm workshop sâu và trọng tâm cho anh em kĩ thuật sau SFD
>> này. Khi đó, với lượng người nghe có chuyên môn thì chia sẻ, thuyết
>> trình về kiến trúc có lẽ sẽ thú vị và bổ ích hơn.
>>
>> An.
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
> --
> ---
> Hung. Nguyen Van
> Website: http://ethicconsultant.com
>
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.