[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

V/v: Re: [saigonlug] Thank you every one for Software Freedom Day 2013Dear all,

Tiếc quá, giá mình ở SG thì tốt quá. Thấy phong trào trong đấy phát triển quá mà thèm. Mong sớm có dịp vào SG gặp anh em trong đó :)
Sent from my BlackBerry® smartphone from Viettel

From: An Nguyen <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Sat, 21 Sep 2013 21:42:52 +0700
To: <[email protected]>
ReplyTo: [email protected]
Cc: Võ Thái Lâm<[email protected]>
Subject: Re: [saigonlug] Thank you every one for Software Freedom Day 2013

Ngày hội Tự do Phần mềm 2013.

Tất cả các phiên khai mạc, keynote đến speeches và toàn bộ bế mạc đều được trình bày trên Macbook Pro của BTC với OS X Mountain Lion.

Các chú thấy cú troll của anh có kinh điển hay chưa?

:3

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.