[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Thanh Lap Nhom Phat Trien Phan MemHọ còn lười xài Linux nữa là phát tiển nguồn mở :)


Vào 18:03 Ngày 23 tháng 9 năm 2013, anh tien Nguyen <[email protected]> đã viết:
Sao chúng ta không tập trung những người vốn là sinh viên trong cộng động lại, giúp đỡ họ phát triển ý tưởng. Nhóm này đang ngồi trên ghế nhà trường, họ sẽ có nhiều thời gian hơn những người đi làm. Hơn nữa đây cũng là cơ hội cho họ cọ sát có thêm kinh nghiệm

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.