[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Slide của các bài phát biểu tại Software Freedom Day 2013, Hà Nội, Việt NamMình vẫn sẽ tập hợp anh em làm SFD 2014.

Regards.
An.

On Sun, Jul 27, 2014 at 12:55 AM, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
> Hi all,
>
> 1. Slide của SFD 2013 SG lên online chưa nhỉ?
> 2. SFD 2014 thì SG sẽ chiến tiếp chứ. Ai làm đây? hehe.
>
> BR,
>
>
>
> 2013-11-26 14:37 GMT+07:00 D-Long <[email protected]>:
>
>> Hình như vẫn chưa có slide của SG huh mấy anh. Em chưa tìm thấy :(
>>
>>
>> On Thursday, September 26, 2013 12:45:38 AM UTC+7, Nguyen Hung Vu wrote:
>>>
>>> FYI,
>>>
>>> # SFD 2013 SG cũng tập hợp slide, up lên mạng để viral nhỉ? :)
>>>
>>> Slide của các bài phát biểu tại Software Freedom Day 2013, Hà Nội, Việt
>>> Nam:
>>>
>>>
>>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd2013hanoi01nguyen-vuhungdevelopingleadershipinfosscommunities
>>>
>>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd2013hanoi99lam-chu-mang-may-tinh-lon-bang-phan-mem-nguon-mo
>>>
>>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd2013hanoi03phan-mem-ma-mo-va-du-tinh-khi-hau-100-nam
>>>
>>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd2013hanoi04gioi-thieu-du-an-fedora-va-cach-tham-gia-phat-trien-du-an
>>>
>>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd2013hanoi05giai-phap-nguon-mo-cho-he-thong-thong-tin-hop-nhat-open-source-solutions-for-information-systems-integration
>>>
>>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd2013hanoi06mot-sinh-vien-co-the-kiem-song-bang-phan-mem-nguon-mo
>>>
>>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd2013hanoi08luan-ve-pmtdnm-so-luoc-lich-su-va-van-hoa
>>>
>>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd2013hanoi09ax-present-sfd2013sep2013
>>>
>>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd2013hanoi10dttopenstack-viet-openstack
>>>
>>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd2013hanoi12chia-se-kinh-nghiem-xay-dung-va-phat-trien-ha-tang-cntt-thanh-pho-da-nang
>>>
>>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd2013hanoi12lam-the-nao-co-the-bat-dau-tham-gia-phat-trien-phan-mem-nguon-mo
>>>
>>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd2013hanoi13dien-toan-dam-may-nguon-mo-openstack-ung-dung-tai-trung-tam-du-lieu-da-nang
>>>
>>> http://www.slideshare.net/vuhung16plus/sfd-2013-hanoi-dtt-keynote-speech-open-innovation
>>>
>>> --
>>> Best Regards,
>>> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー,
>>> 阮武興)
>>> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,
>>> twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
>>>
>>> vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog
>>> tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt
>>>
>>> Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
>>> limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists,
>>> the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s),
>>> associations and/or groups I join.
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SaigonLUG" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,
> twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
>
> vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog
> tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt
>
> Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited
> to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the
> above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s),
> associations and/or groups I join.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C