[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Slide của các bài phát biểu tại Software Freedom Day 2013, Hà Nội, Việt NamChào các bác,

Fyi,  sfd hanoi 2014 đang chạy phần hậu trường, ban tổ chức đã fix. Việc khá nhiều.

Không rõ tình hình các bác thế nào (để chia sẻ phần truyền thông - có thể chạy chung được.

Ref. http://wiki.vfossa.vn/start:sfd:sfd_hanoi_2014

Br, 

Vũ Hưng.

----
No excuse for being brief on Android.

On Aug 12, 2014 3:46 PM, "Nguyễn Vũ Hưng" <[email protected]> wrote:
​Chào các bác Saigonlug,

FYI,

Kế hoạch dự thảo SFD 2014 Hà Nội đây ạ.
wiki.vfossa.vn/start:sfd:sfd_hanoi_2014

BR,​

2014-07-28 10:32 GMT+07:00 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>:
2014-07-28 10:05 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
> Mình vẫn sẽ tập hợp anh em làm SFD 2014.

great!
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.