[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailEm có đọc sơ qua. Có thể chưa nắm rõ ý. Nhưng em có 1 số điều nói sau đây.

1. Việc cãi lộn này nên được đưa ra 1 buổi offline riêng.

2. Anh Kỳ Anh ko nên lặn đi 1 thơi gian. Nó ko giải quyết được vấn đề gì cả. stk cũng nên calm down 1 tý. Việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. 

3. Chúng ta sẽ soạn ra 1 mục riêng dành cho việc thông báo về các event cũng như 1 số sự kiện quan trọng. Họp mặt nhau và thống nhất về việc này. Dù gì thì cũng là do các quy tắc chưa được thống nhất với nhau :).


Vào 09:08 Ngày 08 tháng 09 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Cảm ơn Fomali.

Mình cố gắng coi mọi thứ đơn giản nhưng cũng sẵn sàng nóng tính
bung xung và coi như đã nói hết mấy thứ khó chịu. Chắc là sẽ
gặp bạn An sớm để giảng hòa thôi.

Hẹn tái ngộ.

On Mon, 8 Sep 2014 08:55:51 +0700
Folami Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mình mong hai bạn hẹn nhau offline nói hết những gì cần nói.
> Đôi khi thay đổi kênh liên lạc cũng hiệu quả.
>

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.