[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailhttp://theslinux.org/doc/homepage/add_new_event/

On Mon, 8 Sep 2014 13:23:09 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Em có đọc sơ qua. Có thể chưa nắm rõ ý. Nhưng em có 1 số điều nói sau
> đây.
> 
> 1. Việc cãi lộn này nên được đưa ra 1 buổi offline riêng.
> 
> 2. Anh Kỳ Anh ko nên lặn đi 1 thơi gian. Nó ko giải quyết được vấn đề
> gì cả. stk cũng nên calm down 1 tý. Việc công ra việc công, việc tư
> ra việc tư.
> 
> 3. Chúng ta sẽ soạn ra 1 mục riêng dành cho việc thông báo về các
> event cũng như 1 số sự kiện quan trọng. Họp mặt nhau và thống nhất về
> việc này. Dù gì thì cũng là do các quy tắc chưa được thống nhất với
> nhau :).
> 
> 
> Vào 09:08 Ngày 08 tháng 09 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]>
> đã viết:
> 
> >
> > Cảm ơn Fomali.
> >
> > Mình cố gắng coi mọi thứ đơn giản nhưng cũng sẵn sàng nóng tính
> > bung xung và coi như đã nói hết mấy thứ khó chịu. Chắc là sẽ
> > gặp bạn An sớm để giảng hòa thôi.
> >
> > Hẹn tái ngộ.
> >
> > On Mon, 8 Sep 2014 08:55:51 +0700
> > Folami Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> > > Mình mong hai bạn hẹn nhau offline nói hết những gì cần nói.
> > > Đôi khi thay đổi kênh liên lạc cũng hiệu quả.
> > >
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > [email protected]
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe: <[email protected]>
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "SaigonLUG" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
> >
> --
I am ... 5.5 dog years old.