[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailOn Tue, 9 Sep 2014 06:33:56 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> http://theslinux.org/doc/homepage/add_new_event/
>

Đây là liên kết ở TheSLinux, nhưng nó mô tả gần như chính xác
cách hoạt động ở ArchLinuxVn. Mình không tạo ra hai bản sao
của cùng một tài liệu là cũng có lý do của nó, nhưng xem lại
IRC log sẽ thấy mình đã dẫn link tới tài liệu này trong các
lần tổ chức sự kiện của ArchLinuxVn.

Công nhận là mình ... rảnh thiệt :)

--
I am ... 5.5 dog years old.