[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OT: Job Oportunities at OpenDevMekongHi mọi người,

Mình có người bạn ở Open Developement đang tìm người để làm việc về IT
và Map tại VP khu vực Mekong [1].
Anh em nào interest với job này thì có thể liên hệ trực tiếp với họ hoặc
mình sẽ giúp kết nối.

Kind regards,
Tuan

[1] http://www.opendevelopmentmekong.net/jobs