[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] OT: Job Oportunities at OpenDevMekongHi Tuấn,

Mình xin apply dzô vị trí Region IT Manager.
Mình attach CV trong file đính kèm.
Nhờ Tuấn chuyển giúp nhé.

Cảm ơn Tuấn.

Vào 09:46 Ngày 30 tháng 09 năm 2014, Truong Anh. Tuan <[email protected]> đã viết:
Hi mọi người,

Mình có người bạn ở Open Developement đang tìm người để làm việc về IT
và Map tại VP khu vực Mekong [1].
Anh em nào interest với job này thì có thể liên hệ trực tiếp với họ hoặc
mình sẽ giúp kết nối.

Kind regards,
Tuan

[1] http://www.opendevelopmentmekong.net/jobs

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Attachment: CV.pdf
Description: Adobe PDF document