[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD Beer và giao lưu với anh Tạ Quang Thái ngoài Hà Nội vàoOn Fri, Oct 17, 2014 at 01:03:31PM +0700, Truong Anh. Tuan wrote:
> 
> ----- Original Message -----
> > From: "An Nguyen" <[email protected]>
> > To: [email protected]
> > Sent: Friday, October 17, 2014 10:23:40 AM
> > Subject: [saigonlug] SFD Beer và giao lưu với anh Tạ Quang Thái ngoài Hà Nội vào
> > 
> > Hôm bữa làm SFD xôm tụ quá nhưng mà kết thúc hơi trể, 8 giờ tối nên
> > cũng đã không có đi uống bia tán dóc cùng nhau. Tối nay mình muốn rủ
> > các anh em đi ra ăn tối và lai rai vài chai. Nhân tiện có anh Tạ Quang
> > Thái từ HanoiLUG vào SG chơi, anh em ta giao lưu cho vui.
> 
> Hu hu, tiếc quá!
> Hôm tới phải tranh thủ bữa nào vào SG chơi :)
> 
> Kind regards,
> Tuan
Anh vào em đi ngay hê hê, tối nay bận đi học tiếng Anh mất rồi :(
> 
> -- 
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> --- 
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
Be different and always different.

R05BVFVSRS0tLS0tDQo=