[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Tuyển dụng] DevOps - System Engineer với các kĩ năng về system automationLe descriptif de la job est quand même bien alléchant… :-)

Le Wed Jan 14 2015 at 15:06:45, Tho Nguyen <[email protected]> a écrit :
Hi An,

Quàng cáo tuyền dụng mà toàn thấy trách nhiệm nhưng không có quyền lợi gì hết vậy :)

Thọ

2015-01-14 14:53 GMT-05:00 An Nguyen <[email protected]>:

Hello mọi người,

Công ty của bạn mình, công ty của Pháp, đang tìm một kĩ sư hệ thống có
mindset tốt về hệ thống tự động. Cụ thể là các công nghệ như Ansible,
Docker,... cùng kĩ năng lập trình bằng Python và Bash. Vị trí này
không phải đơn thuần là System Admin mà chính xác hơn là System
Engineer với mô hình DevOps. Nói cách khác là có khả năng lập trình
nhất định để giải quyết các bài tóan trong công việc.

Công ty này tên là Trobz, chuyên cung cấp các dịch vụ cho khách hàng
enterprise dựa trên nền tảng Odoo (còn được biết tới là OpenERP). Họ
cần một người năng động, có tinh thần học hỏi và có khả năng thiết kế
một hạ tầng tự động để phục vụ các hệ thống cho các khách hàng khác
nhau. Họ có thể deal một mức lương hấp dẫn tùy theo năng lực, tư duy
và đam mê công nghệ của ứng viên.

Mình có attach thông tin tuyển dụng bên dưới. Các bạn PM lại mình để
mình ([email protected]) gửi thông tin liên hệ bên Trobz nhé,
mình không tiện đăng public.

Clarification: Các thông tin tuyển dụng do mình mang tới SaigonLUG đều
là phi lợi nhuận.

Regards.
An.

--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID   4096R/0753501A
Key Fingerprint     981F FFAD DBB4 27E7 88B7  D5DD DF54 DECC 0753 501A

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.