[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chào mọi người.Vậy post vị trí thời gian nhé.

Vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 4 năm 2015, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
Hehe,

Sếp myquartz một thời tung hòanh trên HVA. Hôm qua anh em vừa cafe với
một bạn sysad Pháp qua chơi, mình quên post lên mailing list mất.

Chắc sau lễ làm phát cafe.

Cheers.
An.

2015-04-27 15:03 GMT+07:00 Tran Thach Anh <[email protected]>:
> Mình là Thạch Anh.
> Tham gia group SG LUG lâu lâu rồi mà ko có dịp nào gặp gỡ các bạn.
> Mình sử dụng và làm việc với Linux khoảng 10 năm rồi. Hiện đang làm ở công
> ty phần mềm sử dụng nền nguồn mở là chính.
> Nay thấy cần mở rộng kết nối cộng đồng, một là để giao lưu cho vui, hai là
> để gặp gỡ và tìm kiếm các bạn trẻ có nhu cầu việc làm và ba là học hỏi kinh
> nghiệm các bạn nữa.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected].
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID   4096R/0753501A
Key Fingerprint     981F FFAD DBB4 27E7 88B7  D5DD DF54 DECC 0753 501A

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--
Sent from Gmail Mobile