[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] xin giúp đỡ

2015-06-06 23:11 GMT+07:00 Ken Ken <[email protected]>:
chả là thế này mình mới tập tành sử dụng ubuntu nhưng mà đang gặp cái mắc ở phần đổi pass cho root  
mình có tìm kiếm trên google mà không có chỗ nào nhắc đến phần rắc rối của mình cả
cụ thể như sau 

mình dùng lên sudo passwd 
sau đó nó yêu cầu nhập pass
ví dụ pas minh là 080790
mình nhập nhưng mà nó không được 
không báo lỗi gì cả nhưng không input dữ liệu từ bàn phím vào được không biết lý do vì sao 
khi bấm 080790 xong rồi enter 
thì nó báo sai pass vì mình thấy nó không hiển thị pass chả hiểu sao ai giúp với 

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Bạn thử 
sudo su -
là nó thành root, mặc định thì root bị disable