[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSS Cafe - 3PM, Saturday, Aug 8 - Sen Cafe - 6/1 Nguyễn Huy Tưởng, P.6, Bình Thạnhlâu quá không gặp anh em. Dạo này bận bịu vợ con quá. 

Sent from my iPhone

On Aug 8, 2015, at 13:40, An Nguyen <[email protected]> wrote:

Sửa lại tiêu đề.

Regards,
An Nguyen.

[M] +84-943-747-749

On Aug 8, 2015, at 1:39 PM, An Nguyen <[email protected]> wrote:

Lolz. Sorry anh em. Chiều nay thứ 7, chưa đến Chủ Nhật.

Chiều nay 3 giờ nha. Ha ha ha.

Regards,
An Nguyen.

[M] +84-943-747-749

On Aug 8, 2015, at 1:16 PM, An Nguyen <[email protected]> wrote:

Chào các bạn,

Chiều nay mình và một số anh em có họp mặt cafe tại quán Sen Cafe.
- 3 giờ chiều nay, Chủ nhật 8/8
- Sen Cafe, 6/1 Nguyễn Huy Tưởng, P.6, Bình Thạnh

Anh em tám chuyện là chính. Với lại có thể bàn sơ bộ về Saigon
Software Freedom Day 2015 năm nay sẽ làm gì.

Có gì liên hệ mình: 0943-747-749 An

Cheers.
An.
--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID   4096R/0753501A
Key Fingerprint     981F FFAD DBB4 27E7 88B7  D5DD DF54 DECC 0753 501A

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.